Kaakkurin Asukastupa

Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys Ry

Asukasyhdistyksen säännöt

KAAKKURIN SUURALUEEN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kaakkurin suuralue.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä paikallisia ja yleisiä etuja sekä edistää kiinteistön ja hallintaan liittyviä harrastuksia.

Suhteessa poliittisiin puolueisiin yhdistys on itsenäinen ja sitoutumaton.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille,
 2. järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 3. harjoittaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa
 4. järjestää viihde-, urheilu- ja liikuntatapahtumia, retkiä ja matkoja sekä järjestää alueen asukkaita kiinnostavaa muuta vastaavaa toimintaa sekä
 5. avustaa ja tukee jäseniään antamalla neuvoja ja tekemällä esityksiä sekä muulla vastaavalla tavalla näiden yhteisten etujen kehittämisessä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, perustaa rahastoja, joiden ohjesäännöt yhdistyksen kokous vahvistaa, sekä omistaa jäsentensä virkistyskäyttöön tarkoitettuja maa-alueita ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja paikallisiin jäsentensä etuja ajaviin liittoihin ja yhdistyksiin tai erota niistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut ainakin 2/3 läsnä olevista jäsenistä.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, joka yhdistyksen toiminta-alueella omistaa kiinteistön tai osan siitä tai hallitsee sellaista osakkeenomistajana tai asuu alueella ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä nimittää kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole vuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei toimi tavoitteiden mukaisesti.

5§ Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua ja mahdollisesti liittymismaksua, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää kutakin seuraavaa vuotta varten erikseen.

6§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka pidetään joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemmasta ajasta ja kokouspaikasta päättää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (!/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla.

Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten tekemät ehdotukset on jätettävä johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

8§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kirjataan kokouksen osanottajat sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruus
 9. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
 10. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 9§:n määräysten mukaisesti
 12. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 9§:n määräysten mukaisesti
 13. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet sijaisuusjärjestyksessä
 14. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 15. Valitaan tarvittaessa edustajat liiton, paikallisjärjestön ja muiden elinten luottamustoimiin
 16. Käsitellään kokouskutsussa mainitut yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9§ Hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdistyksen täysi-ikäisistä jäsenistä valittu hallitus, jonka muodostavat yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä kuusi (6), kahdeksan (8) tai kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt valitsee hallitus keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia kulloinkin erikseen nimettyä asiaa tai tehtävää varten. Toimikuntaan tulee kuulua vähintään yksi hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan erotessa kesken toimikauden, varapuheenjohtaja siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi ja hallitus valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan kalenterivuoden loppuun saakka.

Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauden varajäsen siirtyy hänen sijaansa kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun saakka.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

10§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee

 1. valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä
 2. hyväksyä uudet jäsenet
 3. huolehtia yhdistyksen jäsenluettelon pitämisestä
 4. vastata yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnasta
 5. antaa yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
 6. tehdä yhdistyksen syyskokoukselle esitys alkavan kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 7. tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen nimeämisestä ja valvoa toimikuntien työskentelyä

Hallituksella on oikeus yhdistyksen puolesta tehdä velkasitoumuksia vain yhdistyksen kokouksen siihen valtuuttamana.

11§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12§ Toiminnan tai tilien tarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) toiminnantarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta yhdistyksen vuosikokoukselle.

Tarkastusta varten hallituksen on jätettävä toiminnantarkastajille yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ Vaalit ja äänestykset

Yhdistyksen kokouskissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni, ainoastaan yhdellä perheen jäsenellä on äänioikeus. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, lukuun ottamatta säätöjen 3, 14 ja 15§:ssä mainittua vaadittavaa määräenemmistöä.

Henkilövaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella vaalilla tai äänestyksellä, ellei kannatettua ehdotusta suljetusta vaalista tai äänestyksestä ole tehty.

Äänestyksen mennessä tasan tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

14§ Sääntöjen muutokset

Näiden sääntöjen muutosehdotukset käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään kutsutussa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevista jäsenistä niin päättää. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

16§

Siltä osin, kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

 

 

Säännöt on hyväksytty 28.3.2017/§7

Uudet säännöt on sovittu käyttöön otettavaksi syyskokouksen 22.11.2017 jälkeen.